Laporan Jabatan/Agensi

2022

Sesi 2

 • [Laporan] Rancangan Selangor Pertama 2021 – 2025 | Laporan
 • [Coffee Table] Rancangan Selangor Pertama 2021 – 2025 | Laporan
 • Cadangan Pindaan Kepada Peraturan-peraturan Tetap Dewan Negeri Selangor
 • Resolusi Dewan Negeri Selangor Bagi Pindaan Akaun Amanah Yang Ditubuhkan Di Bawah Seksyen 9, Akaun Amanah Awam Yang Perlu Diklasifikasikan Semula Kepada Seksyen 10, Akaun Amanah Kerajaan Akta Tatacara Kewangan 1957, Akta 61 Disebabkan Oleh Keperluan Sumber Dana Daripada Kerajaan Negeri
 • Laporan Tahunan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor Tahun 2021
 • Laporan Ketua Audit Negara Aktiviti Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor Tahun 2020 Siri 1
 • Penyata Kewangan Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019
 • Penyata Kewangan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020
 • Rang Undang-undang Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor Pindaan 2022 | Laporan
 • Rang Undang-undang Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor Pindaan 2022 | Laporan

Sesi 1

 • Anggaran Perbelanjaan Tanggungan 2022 Dan Memorandum Perbendaharaan Mengenai Anggaran Perbelanjaan Tanggungan Tahun 2022 Bagi Kerajaan Negeri Selangor
 • Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan Pertama 2022 Dan Memorandum Perbendaharaan Mengenai Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan Pertama 2022 Bagi Kerajaan Negeri Selangor
 • Penyata Kewangan Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020
 • Penyata Kewangan Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020
 • Laporan Ketua Audit Negara Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Agensi Negeri Serta Pengauditan Pematuhan Jabatan/Agensi Negeri Selangor Tahun 2020 | Laporan
 • Rang Undang-Undang Enakmen Perbekalan Tambahan 2022 | Laporan

2021

Sesi 2

 • Dasar Belia Selangor 2020 | Laporan
 • Anggaran Belanjawan Selangor 2022 | Laporan
 • LKAN Aktiviti Jabatan & Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor 2019 Siri 2 | Laporan
 • Buku Laporan Tahunan 2019 Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor
 • Sijil Ketua Audit Negara Dan Penyata Kewangan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019 Dua Belas (12) Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor
 • Anggaran Perbelanjaan Perbekalan 2022 Dan Memorandum Perbendaharaan Mengenai Anggaran Perbelanjaan Perbekalan 2022 Kerajaan Negeri Selangor
 • Memorandum Laporan Ketua Audit Negara Negeri Selangor Tahun 2019
 • Laporan Tahunan 2020 Tabung Amanah Warisan Anak Selangor
 • Laporan Tahunan 2020 Tabung Warisan Negeri Selangor
 • Laporan Tahunan 2020 Tabung Amanah Bencana Alam
 • Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor 2020
 • Anggaran Belanjawan Negeri Selangor 2022 & Senarai Perjawatan Negeri Selangor 2022
 • Penyata Kewangan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020
 • Rang Undang-Undang Enakmen Majlis Perbandaran Kuala Selangor 2021 | Laporan
 • Rang Undang-Undang Enakmen Majlis Perbandaran Hulu Selangor 2021 | Laporan
 • Rang Undang-Undang Enakmen Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor (Pindaan) 2021 | Laporan
 • Rang Undang-Undang Enakmen Peruntukan Diraja (Pindaan) 2021 | Laporan
 • Rang Undang-Undang Enakmen Perbekalan 2022 | Laporan

Sesi 1

 • LKAN Aktiviti Jabatan & Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor 2019 Siri 1 | Laporan
 • LKAN Penyata Kewangan Kerajaan / Agensi Negeri Selangor 2019 | Laporan
 • Laporan Tahunan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor Tahun 2020 | Laporan
 • Laporan Tahunan 2019 Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor | Laporan
 • Laporan Ketua Audit Negara Pengurusan Aktiviti Jabatan Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor Tahun 2018 Siri 3 | Laporan
 • Memorandum Perbendaharaan Mengenai Tambahan Perbelanjaan Tanggungan Tahun 2020 Kerajaan Negeri Selangor
 • Rang Undang-Undang Enakmen Peruntukan Diraja (Pengesahan) 2021 | Laporan
 • Penyata Kewangan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019
 • Penyata Kewangan Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019
 • Penyata Kewangan Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019

2020

Sesi 3

 • Penyata Kewangan PKPS Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019 | Laporan
 • Anggaran Belanjawan Negeri Selangor 2021 | Laporan
 • Laporan Tahunan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Selangor 2019 | Laporan
 • Penyata Kewangan LUAS Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019 | Laporan
 • Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor 2019 | Laporan
 • Senarai Perjawatan Negeri Selangor 2021
 • Memorandum Laporan Ketua Audit Negara Negeri Selangor Tahun 2018 | Laporan
 • Laporan Tahunan 2019 Tabung Amanah Warisan Anak Selangor
 • Laporan Tahunan 2019 Tabung Warisan Negeri Selangor
 • Laporan Tahunan 2019 Tabung Amanah Bencana Alam
 • Anggaran Perbelanjaan Perbekalan 2021 | Laporan
 • Memorandum Perbendaharaan Mengenai Anggaran Perbelanjaan Perbekalan 2021 Kerajaan Negeri Selangor
 • Rang Undang-Undang Enakmen Lembaga Urus Air Selangor (Pindaan) 2020 | Laporan
 • Rang Undang-Undang Enakmen Majlis Perbandaran Kuala Langat 2020 | Laporan
 • Rang Undang-Undang Enakmen Majlis Bandaraya Subang Jaya 2020 | Laporan
 • Rang Undang-Undang Enakmen Peruntukan Diraja (Pindaan) 2020 | Laporan
 • Rang Undang-Undang Enakmen Perbekalan 2021 | Laporan

Sesi 2

 • Penyata Kewangan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018 Bagi Dua Belas (12) Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor
 • Sijil Ketua Audit Negara Bagi Dua Belas (12) Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor Tahun 2018

Sesi 1

 • Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Negeri Selangor Siri 2 Tahun 2018 | Laporan
 • Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Penyata Kewangan Negeri Selangor 2018 | Laporan
 • Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Lembaga Perumahan & Hartanah Selangor (LPHS) Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018 | Laporan

2019

Sesi 3

 • Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Negeri Selangor Siri 1 Tahun 2018 | Laporan
 • Laporan Tahunan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor Tahun 2018 | Laporan
 • Penyata Kewangan Tabung Kumpulan Wang Biasiswa Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018
 • Rang Undang-Undang Enakmen Perbekalan 2020 | Laporan
 • Rang Undang-Undang Enakmen Peruntukan Diraja (Pindaan) 2019 | Laporan
 • Penyata Kewangan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018
 • Memorandum Perbendaharaan Mengenai Anggaran Perbelanjaan Perbekalan 2020 Kerajaan Negeri Selangor
 • Penyata Kewangan Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018
 • Laporan Tahunan Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor Tahun 2018
 • Memorandum Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2017 Dan 2018
 • Laporan Tahunan 2018 Tabung Amanah Warisan Anak Selangor
 • Laporan Tahunan Tabung Warisan Negeri Selangor Tahun 2018
 • Laporan Tahunan 2018 Tabung Amanah Bencana Alam
 • Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor 2018
 • Anggaran Perbelanjaan 2020 & Senarai Perjawatan Negeri Selangor 2020
 • Anggaran Perbelanjaan Perbekalan Negeri Selangor Tahun 2020
 • Penyata Kewangan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018
 • Laporan Tahunan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor Tahun 2018
 • Penyata Kewangan Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018
 • Penyata Kewangan Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018

Sesi 2

 • Anggaran Perbelanjaan Perbekalan Tambahan Pertama Negeri Selangor Tahun 2019
 • Memorandum Perbendaharaan Mengenai Anggaran Perbelanjaan Perbekalan Tambahan Pertama 2019 Kerajaan Negeri Selangor
 • Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Prestasi Kewangan Agensi Negeri Selangor Tahun 2017 | Laporan
 • Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Negeri Selangor Bagi Pengurusan Aktiviti Jabatan, Agensi dan Pengurusan Syarikat Siri 2 Tahun 2017 | Laporan

Sesi 1

 • Penyata Kewangan Bagi 12 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Negeri Selangor Tahun Berakhir 31 Disember 2017
 • Sijil Ketua Audit Negara Bagi 12 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Negeri Selangor Tahun 2017
 • Penyata Kewangan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
 • Laporan Tahunan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor Tahun 2017 | Laporan